Digitalt seminarium om kärnkrafts- och kärnavfallsanläggningar i Olkiluoto, Finland

Digitalt seminarium på engelska den 6 maj 2022 med senaste nytt om kärnkrafts- och kärnavfallsanläggningar/installationer i Olkiluoto, Finland på engelska.

Digital seminar May 6, 2022 in english with an update about the nuclear and nuclear waste facilities/installations in Olkiluoto, Finland.

Den 6 maj 2022 genomförde KSO ett seminarium på engelska med den finska kommunen Eurajoki där de aktuella kärntekniska anläggningarna ligger. Seminariet innehöll senaste nytt kring de kärnkrafts- och kärnavfallsanläggningar som byggts i Olkiluoto.

Information lämnades från både kommunen och näringslivet, TVO och Posiva. Det fanns även möjlighet för politiker/borgmästare/kommunalråd i KSO:s styrelse med flera att ställa frågor och föra dialog med sina finska. motparter.

Frågor om kommunikation med invånarna och andra intressenter är också av intresse. Representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. och företaget Svensk Kärnbränsle-hantering AB, SKB, medverkade också i seminariet. Inbjudna var även nätverket för europeiska kommuner med kärntekniska anläggningar, GMF.

English translation

On 6 May 2022, KSO conducted a seminar in English with the Finnish municipality of Eurajoki, where the facilities are located. At the seminar latest news was provided about the nuclear and nuclear waste facilities built in Olkiluoto.

The background to the virtual seminar is that KSO since 2020 has planned to visit Olkiluoto and the new nuclear and radioactive waste and Eurajoki municipality in Finland. This has not been possible because of the pandemic. Due to the turbulent situation in Europe in the spring of 2022, the board of KSO and Eurajoki municipality have once again decided to postpone the study trip/visit. Instead, the virtual seminar was conducted.

Information was provided from both the municipality and the industry. TVO and Posiva. There was also an opportunity for politicians / mayors in the board of KSO and others to ask questions and have a dialogue with their Finnish counterparts. Questions about communication with inhabitants and other stakeholders where also of interest. Representatives from the Swedish Radiation Safety Authority, SSM and the Swedish NWM- company Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, also participated in the seminar. The network for European municipalities with nuclear facilities, GMF, where also invited.

Foto: TVO

Externt föredrag: Strålsäkerhetsmyndighetens regeringsuppdrag rörande översyn av de lokala säkerhetsnämnderna

Vid KSO:s styrelsemöte den 6 maj medverkade Strålsäkerhetsmyndigheten för att informera om myndighetens regeringsuppdrag rörande en översyn av de lokala säkerhetsnämnderna vid de kärntekniska anläggningarna. Säkerhetsnämnderna är myndigheter under regeringen med statliga anslag.  Från myndigheten medverkade: Anders Verneholt, Sofia Erlandsson och Nasir Veghar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj i år. Som ett led i översynen har myndigheten genomfört intervjuer/dialog med ordförandena i de fem nämnderna. Myndigheten anser att det har varit en bra dialog och att det finns en samstämmig uppfattning från kommunerna. Dessutom genomförs ett Webbinar den 11 maj i en vidare krets.

SSM konstaterar bland annat att det sedan starten 1981 har funnits fem säkerhetsnämnder. Nu finns samtidigt nya förutsättningar. Antalet reaktorer i drift har under åren minskats från 12 till 6. Kärnavfallsanläggningarna är fortfarande i drift.

Nya beredskapszoner fr.o.m. den 1 juli i år påverkar inte direkt nämndernas arbete. En fråga handlar om nya kommuner ska ingå i nämnderna eftersom beredskapszonerna utvidgas. Samtidigt är det redan ett faktum i vissa av kärnkraftskommunerna. Framkommer också att SSM anser att KSO:s tidigare förslag att ändra benämningen till Lokal Insynsnämnd bättre speglar uppdraget eftersom nämnderna inte är expertorgan.

Avseende nämndsmötena menar SSM att man kan fundera över formen för dessa och vad som ska avrapporteras och behovet av mer strukturerad information. Slutligen så kan hanteringen av ekonomin och det statliga anslaget förenklas och eventuellt skärpas enligt myndigheten.

KSO välkomnar översynen, men framhåller vid en internationell jämförelse är frågan om lokal förankring och förtroendeskapande information via säkerhetsnämnderna av stor vikt. Transparensen och öppenheten finns inte i alla länder. Därför är det angeläget att värna om något som har fungerat i många år.

Vidare är det väl fungerande samspelet mellan myndigheter, kommuner och industri en trygghetsfaktor. En eventuell utvidgning av nämndernas sammansättning får inte negativt påverka möjligheterna till fortsatt förtroendefull dialog mellan företagsledningarna/an-läggningsägarna och kommunledningarna. Att nämndernas verksamhet finansieras med statliga anslag garanterar också säkerhetsnämndernas oberoende som statliga myndigheter.

Externt föredrag SSM: nya föreskrifter för kärnkraftsreaktorer

Vid KSO:s styrelsemöte den 6 maj medverkade Strålsäkerhetsmyndigheten för att även informera om de nya föreskrifterna för kärnkraftsreaktorer. Föredragande var Aino Obenius Mowitz. De nya föreskrifterna omfattar konstruktion, analys och drift. Hela anläggningens livscykel berörs från att tillstånd beviljas till att allt bränsle är borttaget.

När det gäller det kärntekniska avfallet så omfattar föreskrifterna förtydligande krav på avfallets hantering. Tidigare fanns inte ett heltäckande regelverk och detta har uppmärksammats internationellt av bland annat det Internationella Atomenergiorganet, IAEA. Föreskrifterna gäller fr. o. m. 2022-03-01. Det finns övergångsbestämmelser under perioden 1 juni 2022 t. o. m. 1 januari 2027. Det finns även möjlighet för viss dispens från föreskrifterna, som då prövas av myndigheten.

Foto: Freepik

Regeringens expertorgan Kärnavfallsrådet håller föredrag på KSOs styrelsemöte

Vid KSO:s styrelsemöte den 11 mars 2022 medverkade regeringens expertorgan Kärnavfallsrådet med ett föredrag. Fokus på föredraget var kärnavfallsfrågan och beslutsprocessen samt Kärnavfallsrådets ställningstaganden och rekommendationer inför regeringens tillåtlighetsbeslut rörande slutförvaret i Forsmark (bilden).

Rådet redovisade även sina förslag om olika villkor och att man vill se mer forskning kring kopparkapslarna. Efter regeringsbeslutet den 27 januari i år så inleds nu en stegvis beslutsprocess och då är även Rådets syn på processen och i synnerhet kommunernas roll och möjlighet att medverka i denna av särskilt intresse (resurser).

En fråga som ska utredas i särskild ordning rör informationsöverföring/bevarande till framtida generationer avseende kärnbränsleförvaret. Slutligen så redovisades även Kärnavfallsrådet kunskapslägesrapport i sina huvuddrag (”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2022- Samhället, tekniken och etiken”, SOU 2022:07). Rapporten publicerades den 1 mars.

Se vårt digitala föredrag

Föredragande från Kärnavfallsrådet var ordföranden Carl-Reinhold Bråkenhielm Professor emeritus empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet, vice ordföranden Tuija Hilding-Rydevik Professor emeritus SLU Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för stad och land samt ledamot Ingemar Persson Professor emeritus i oorganisk och fysikalisk kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Externt föredrag i kärnavfallsfrågan – Svensk Kärnbränslehantering AB

Jenny Rees från SKB AB/kommunikation och samhällskontakt, informerar i kärnavfallsfrågan med fokus på Clab och regeringsbeslutets konsekvenser för den sammanhållna ansökan som bolaget lämnade 2011 och processen kring ett regeringsbeslut om slutförvaret/KBS 3 samt tidplanen för beslutet med en uppdelad ansökan.

SKB:s tidplan för det fortsatta arbetet med resterande komponenter i kärnavfallssystemet redovisas också. Ett regeringsbeslut krävs om slutförvaret och Inkapslingsanläggningen, Clink. SKB är beroende av ett svar och en tidplan. Dessutom saknas ett regeringsbeslut i frågan om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR, i Östhammar.

Foto: SKB/Curt-Robert Lindqvist

Digital föreläsning om nya generationens reaktorer

Professor Janne Wallenius, KTH, presenterar den nyas generationens reaktorer SMR, Små Modulära Reaktorer, som kan serieproduceras. En ny sorts blykylda reaktorer med passiv säkerhet i liten skala för återvinning av kärnavfall. Blykalla menar att tekniken är mogen att provas och har ansökt om och tilldelats forskningsmedel för att ta fram underlag för att bygga en forskningsreaktor i Oskarshamn (se flygfoto).

Janne Wallenius är en av grundarna till bolaget Blykalla Reaktorer. Bolaget Blykalla har tillsammans med KTH och Uniper gått vidare med SMR reaktorn och söker medfinansiering hos Energimyndigheten för att kunna bygga en liten icke nukleär prototyp.

Mer läsning om SMR: www.leadcold.com