Östhammars kommun

Östhammars kommun består av fem tätorter, Alunda, Österbybruk, Gimo, Östhammar och Öregrund, var och en med en stark identitet och tradition. Ungefär en tredjedel av invånarna bor på landsbygden.

Kommunen består i öster av en skärgård med öar som Gräsö, Vässarö, Tvärnö, Raggarö, Fälön och Ormön. Befolkningen uppgick den 31/12 2019 till 22 048 invånare.

Av Vision 2020 framgår; ”Östhammars kommun – världens bästa lokalsamhälle 2020 – med engagerade invånare, framgångsrika företag och en god kommunal service!”

Ett strategiskt inriktningsområde för kommunen är att Östhammars kommun ska vara en attraktiv och växande kommun. Därför pågår hösten 2020 en intern övergripande omorganisation med syfte att bland annat ytterligare förskjuta resurser till det som skapar nytta för medborgare, företag och fastighetsägare i kommunen.

Näringsliv & besöksnäring

Näringslivet i Östhammars kommun har historiskt haft tre utgångspunkter. Den första är kustområdet i öster med fisket och sjöfarten, som därigenom utvecklat handels- och sjöfartsstäder. Den andra är den norduppländska järnhanteringen som redan på 1400-talet började utvecklas med malmen i Dannemora som bas. Den tredje är jordbruket.

Idag bär näringslivet fortfarande spår av historien med jordbruk och metallindustri, men sjöfart och fiske har till stor del ersatts med turism och handel.

Kommunen tillhör kommungrupp ”turism- och besöksnäringskommuner” på grund av att antalet fritidshus i kommunen överstiger 0,20 per invånare. Bland större företag märks Forsmarks kraftgrupp och Sandvik Coromant i Gimo. Sandvik Coromant är Uppsala läns största privata arbetsplats med cirka 1500 anställda.

Framtiden för slutförvaret

Den 3 juni 2009 beslutade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB AB) att förorda Forsmark i Östhammars kommun som plats för slutförvaret av det använda svenska kärnbränslet. Slutförvaret är ett av de största industriprojekten i Sverige på senare år och beräknas ge 500-700 personer jobb under byggtiden. Investeringen uppgår till totalt cirka 19 miljarder kronor enligt SKB AB.

Efter över 25 år av förberedelser, platsvalsstudier samt miljö- och juridiska processer i landet beslutade kommunfullmäktige i Östhammars kommun den 13/10 2020 att i ett svar till regeringen villkorslöst säga ja till SKB AB:s ansökan från 2011 om att få bygga slutförvaret i Forsmark. Nu inväntas ett slutligt regeringsbeslut i frågan. I dag finns även slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Anläggningen ligger under vattnet och 50 meter ner i berget. SFR drivs av SKB AB.

Forsmarks kärnkraftverk

I kommunen ligger även Forsmarksverket med tre kärnkraftsreaktorer. Kärnkraftverket ägs av Fors-marks Kraftgrupp AB, där statliga Vattenfall AB är huvudägare. Verket har drygt 1 100 anställda.

Östhammars kommun ligger i Roslagen med havet och en fantastisk skärgård. Här finns även andra upplevelser såsom välbevarade brukssamhällen och en av Sveriges bäst bevarade trästäder, Öregrund.