• Energi- och kärntekniska frågor utifrån nationell energiöverenskommelse.
  • Följa regeringens satsning på ny kärnkraft och Små Modulära Reaktorer, SMR. Påtala vikten av lokal acceptans, delaktighet och insyn samt resurser för berörda kommuner och platser under den fleråriga lokaliseringsprocessen för ny kärnkraft.
  • Säkerhets- och kompetensförsörjningsfrågor i samarbete med drift samt avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar.
  • Slutförvarsprocessen.
  • Gemensamma remissyttranden och uppvaktningar.
  • Gemensam omvärldsbevakning inkl. internationellt erfarenhetsutbyte och studieresor.
  • Delta i europeiskt samarbete kring miljö/energi- och kärntekniska frågor (GMF).
  • Erfarenhetsutbyte och studieresor nationellt.
  • Gemensam kompetensutveckling och fortbildning för förtroendevalda och tjänstemän.
  • Opinionsbildning.