På energiområdet har en nationell energiöverenskommelse träffats 2016 mellan fem av riksdagens partier. Förnybart är målet fram mot 2045. Slutförvarsfrågan, som har processats i 30 år, börjar nu närma sig ett slutligt regeringsbeslut när det gäller lokaliseringen av slutförvaret.

De kärntekniska kommunerna har varit aktiva i processen under alla år. Detta gäller i synnerhet Östhammars och Oskarshamns kommuner. Detta innebär också att det har byggts upp stor lokal kompetens inom området i dessa kommuner.

Industrins beslut om att avveckla fyra reaktorer på grund av dålig lönsamhet har påverkat anläggningsägarna så att deras organisation nu behöver fokusera på både produktion och drift samtidigt som de också måste arbeta med avveckling och rivning av anläggningar.

Djupförvarets skyddsbarriärer

Kärnavfallsfrågan är aktuell i många europeiska länder. För Sveriges del inväntas nu ett regeringsbeslut efter att en mångårig juridisk process i enlighet med både miljöbalken och Kärntekniklagen har avslutats.

Den 13 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige i Östhammars kommun att inte använda sin vetorätt och säga ja till etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Med beskedet från Östhammars kommun finns nu alla underlag på plats för ett regeringsbeslut. Det är endast några länder som har en färdig teknisk slutförvarslösning och det är framför allt Finland och Sverige. Båda länderna framstår som ledande både vad gäller teknisk lösning och den demokratiska beslutsprocessen kring dessa komplexa frågor.

Den svenska modellen med ledord som öppenhet, transparens och delaktighet framstår även som vägledande för både Kommissionen och flera av EU:s medlemsstater som ännu inte har löst slutförvarsfrågan. Kommissionen och det europeiska samrådsorganet Nuclear Energy Forum (ENEF) arbetar med frågan ur olika aspekter inte minst kommunikationsmässigt.

Det europeiska nätverket för kärntekniska kommuner, GMF, företräder KSO-kommunerna i sammanhanget. Inom GMF finns även ett särskilt nätverk för europeiska kommuner med kärnavfallsanläggningar, ENWD.

En annan intressant fråga i sammanhanget rör de positiva sysselsättningseffekter och de arbetstillfällen för många underleverantörer som djupförvaret medför.

Enligt VD Svensk Kärnbränslehantering AB kommer slutförvaret att leda till investeringar i storleksordningen 19 miljarder och 1 500 arbetstillfällen. I första hand i Östhammars och Oskarshamns kommuner där de flesta anläggningarna hamnar.

Ett av Sveriges största industriprojekt som också kommer att få positiva konsekvenser för företag i flera berörda regioner och kommuner.

Läs gärna mer om kärnavfall på www.skb.se!