På energiområdet har en nationell energiöverenskommelse träffats 2016 mellan fem av riksdagens partier. Förnybart är målet fram mot 2045. Slutförvarsfrågan, som har processats i 30 år, börjar nu närma sig ett slutligt regeringsbeslut när det gäller lokaliseringen av slutförvaret.

De kärntekniska kommunerna har varit aktiva i processen under alla år. Detta gäller i synnerhet Östhammars och Oskarshamns kommuner. Detta innebär också att det har byggts upp stor lokal kompetens inom området i dessa kommuner.

Industrins beslut om att avveckla fyra reaktorer på grund av dålig lönsamhet har påverkat anläggningsägarna så att deras organisation nu behöver fokusera på både produktion och drift samtidigt som de också måste arbeta med avveckling och rivning av anläggningar.

Djupförvarets skyddsbarriärer

Aktuell fråga

Kärnavfallsfrågan är aktuell i många europeiska länder. För Sveriges del inväntas nu ett regeringsbeslut efter att en mångårig juridisk process i enlighet med både miljöbalken och Kärntekniklagen har avslutats.

Den 13 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige i Östhammars kommun att inte använda sin vetorätt och säga ja till etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Med beskedet från Östhammars kommun finns nu alla underlag på plats för ett regeringsbeslut. Det är endast några länder som har en färdig teknisk slutförvarslösning och det är framför allt Finland och Sverige. Båda länderna framstår som ledande både vad gäller teknisk lösning och den demokratiska beslutsprocessen kring dessa komplexa frågor.

Den svenska modellen med ledord som öppenhet, transparens och delaktighet framstår även som vägledande för både Kommissionen och flera av EU:s medlemsstater som ännu inte har löst slutförvarsfrågan. Kommissionen och det europeiska samrådsorganet Nuclear Energy Forum (ENEF) arbetar med frågan ur olika aspekter inte minst kommunikationsmässigt.

Det europeiska nätverket för kärntekniska kommuner, GMF, företräder KSO-kommunerna i sammanhanget. Inom GMF finns även ett särskilt nätverk för europeiska kommuner med kärnavfallsanläggningar, ENWD.

En annan intressant fråga i sammanhanget rör de positiva sysselsättningseffekter och de arbetstillfällen för många underleverantörer som djupförvaret medför.

Enligt VD Svensk Kärnbränslehantering AB kommer slutförvaret att leda till investeringar i storleksordningen 19 miljarder och 1 500 arbetstillfällen. I första hand i Östhammars och Oskarshamns kommuner där de flesta anläggningarna hamnar.

Ett av Sveriges största industriprojekt som också kommer att få positiva konsekvenser för företag i flera berörda regioner och kommuner.

Slutförvar i Forsmark

Regeringen har i sitt tillåtlighetsbeslut 2022-01-27 godkänt metoden och platsen för slutförvaret i Forsmark, Östhammars kommun. Beslutet gäller dock bara för det nuvarande kärnkraftsprogrammet.

En ökad användning av kärnkraft skulle innebära att mängden använt kärnbränsle och kärnavfall som behöver tas om hand ökar när det gäller både kortlivat och långlivat låg- och medelaktivt avfall, men även kortlivat och långlivat högaktivt avfall. Det radioaktiva driftavfallet behöver omhändertas i slutförvar, vilket medför behov av nya eller utvidgade slutförvar för både kortlivat och långlivat radioaktivt avfall. Även nya eller utvidgade mellanlager kan behövas. Vidare kan byggande av nya reaktorer och slutförvar medföra påfrestningar på miljön när det gäller schaktmassor, buller och transporter samt få påverkan på människors hälsa i områden där anläggningarna uppförs.

Ett visst utrymme finns dock för tillkommande använt kärnbränsle eftersom fyra reaktorer har ställts av i förtid och därmed inte tar hela tillståndet i anspråk. Däremot kommer volymer utöver detta att kräva en ny prövning enligt miljöbalken och kärntekniklagen, en process som kommer att ta tid. För nya aktörer som ska etablera sig på marknaden finns två alternativ. Antingen gå in som delägare i SKB AB eller ta fram ett eget koncept för slutförvaring. Det senare alternativet kommer att ta väsentligt längre tid att realisera.

KSO-kommunerna och i synnerhet Oskarshamns och Östhammars kommuner har en lång erfarenhet av att arbeta med kärnavfallsfrågor och slutförvarsprocessen. Även i dessa sammanhang är vikten av resurser för insyn, öppenhet, dialog och delaktighet av stor betydelse för berörda kommuner. Tidigare avsatta resurser ur Kärnavfallsfonden för att kunna etablera en lokal organisation i berörda kommuner har tagits bort av staten.

KSO och berörda kommuner ser därför med stor oro på hur dessa kommuner ska kunna bibehålla kompetensen hos både förtroendevalda och tjänstepersoner samt vidmakthålla en seriöst arbetande organisation under den stegvisa beslutsprocessen kring ett slutförvar samt utbyggnaden av både mellanlagret för använt kärnbränsle, CLAB, i Oskarshamn och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Östhammar. Denna oro för bristande resurser rör också etablering av ny kärnteknik i kommuner utan tidigare kärnteknisk erfarenhet och lokal acceptans hos invånarna, som i de etablerade kärntekniska kommunerna.

Läs gärna mer om kärnavfall på www.skb.se!