Information om de lokala säkerhetsnämnderna

Sedan 1981 har det funnits lokala säkerhetsnämnder i de fem kärntekniska kommunerna. Under 2022 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten på uppdrag av regeringen en översyn av säkerhetsnämndernas verksamhet. Detta ledde till att regeringen i slutet på 2022 beslutade att det fr.o.m. 2023-01-10 endast ska finnas lokala säkerhetsnämnder i de tre kommunerna med kärnkrafts-eller kärnavfallsanläggningar i operativ drift. Således avvecklades säkerhetsnämnderna vid Barsebäcksverket, Kävlinge kommun och Studsvik, Nyköpings kommun.

Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Nämnderna är statliga myndigheter under regeringen och de får ett årligt statligt bidrag till verksamheten.

Nämndernas uppdrag

  • Inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid berörd kärnteknisk anläggning.
  • Inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen.
  • Svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor.

Genom sin insyn utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänheten, kommunen, kärnkraftsföretagen, myndigheterna med flera. När nämnden tar initiativ till informationsinsatser genomförs insatsen i samverkan med de partner som har huvudansvaret för den aktuella frågan.

Det kan exempelvis vara kärnkraftverket, länsstyrelsen eller statliga myndigheter.

Säkerhetsnämnderna är inga expertorgan och de har inget tillsynsuppdrag över den kärntekniska verksamheten utan ansvaret ligger i första hand på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och på respektive länsstyrelse som samordnar kärnenergiberedskapen i länet.

Korrekt information

För att de lokala säkerhetsnämnderna ska kunna lämna korrekt information till allmänheten är det viktigt att ledamöterna håller sig välinformerade och det sker i första hand genom den information som lämnas av anläggningsägaren/företaget eller någon myndighet.

På de platser där det finns kärnavfallsanläggningar så kommer informationen från Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB AB, som driver och ansvarar för anläggningarna.

Säkerhetsnämnderna genomför också studiebesök på de kärntekniska anläggningarna. Ibland samordnas studiebesök med andra lokala säkerhetsnämnder. Protokoll och annat material från säkerhetsnämndens sammanträden finns på respektive kommuns webbplats.

Ledamöter & ersättare mandatperioden 2023-2026

Varje kärnkraftskommun har nominerat ledamöter till den lokala säkerhetsnämnden i sin kommun. Miljödepartementet föreslår sedan regeringen, som därefter beslutar om nämndernas sammansättning.

Fr.o.m. 2023 så har antalet ledsmöter minskat så att det nu är nio ledamöter i varje säkerhetsnämnd. Av dessa är sex ledamöter utsedda av kommunen med kärnteknisk verksamhet och tre ledamöter av grannkommunerna inom beredskapszonen. Nya utökade beredskapszoner kring kärnkraftverken trädde i kraft 2022-07-01. Detta har påverkat vilka kommuner som ska ingå i beredskapszonerna och därmed också får nominera ledamöter i säkerhetsnämnderna.

Kontaktuppgifter till ledamöterna finns på respektive kommuns webbplats, klicka på knappen nedan för information.