Information om de lokala säkerhetsnämnderna

Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftskommun. De lokala säkerhetsnämnderna inrättades 1981. Nämnderna är statliga myndigheter under regeringen och de får ett årligt statligt bidrag till verksamheten.

Nämndernas uppdrag

  • Inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid berörd kärnteknisk anläggning.
  • Inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningen.
  • Svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor.

Genom sin insyn utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänheten, kommunen, kärnkraftsföretagen, myndigheterna med flera. När nämnden tar initiativ till informationsinsatser genomförs insatsen i samverkan med de partner som har huvudansvaret för den aktuella frågan.

Det kan exempelvis vara kärnkraftverket, länsstyrelsen eller statliga myndigheter. Säkerhetsnämnderna är inga expertorgan och de har inget tillsynsuppdrag över den kärntekniska verksamheten utan ansvaret ligger i första hand på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och på respektive länsstyrelse som samordnar kärnenergiberedskapen i länet.

Korrekt information

För att lokala säkerhetsnämnden ska kunna lämna korrekt information till allmänheten är det viktigt att ledamöterna håller sig välinformerade och det sker i första hand genom den information som lämnas av anläggningsägaren/företaget eller någon myndighet.

På de platser där det finns kärnavfallsanläggningar så kommer informationen från Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB AB, som driver och ansvarar för anläggningarna.

Nämnderna genomför också studiebesök på de kärntekniska anläggningarna. Ibland samordnas studiebesök med andra lokala säkerhetsnämnder. Protokoll och annat material från säkerhetsnämndens sammanträden finns på respektive kommuns webbplats.

Ledamöter & ersättare mandatperioden 2019-2022

Varje kärnkraftskommun har nominerat ledamöter och ersättare till lokala säkerhetsnämnden i sin kommun. Miljödepartementet föreslår sedan regeringen, som därefter beslutar om nämndernas sammansättning.

Den här mandatperioden utsågs dessa fram till 2020. Nytt beslut behöver därför tas av regeringen för åren 2021-2022. Detta har i sin tur att göra med ett förslag till nya beredskapszoner kring kärnkraftverken som träder i kraft 2022-07-01.

Förslaget påverkar vilka kommuner som ska ingå i beredskapszonerna och därmed också nominera ledamöter och ersättare i säkerhetsnämnderna.

Kontaktuppgifter till ledamöterna och deras ersättare finns på respektive kommuns webbplats, klicka på knappen nedan för information.