Externt föredrag – Förutsättningar för ny kärnkraft

Vid KSO:s sammanträde den 17 februari 2023 lämnade Anton Steen, Fortum och Christian Sjölander, Kärnfull Next information om företagens samarbetsavtal för att möjliggöra utbyggnad av små modulära reaktorer (SMR) i Sverige redan i början på 2030- talet. Företagen informerade även om hur de ser på kärnkraft, dess möjligheter, nutida och framtida åtaganden för befintliga kärnkraftskommuner samt hur kommunerna är essentiella i arbetet att göra det möjligt att välkomna nya medlemmar i KSO.

Fortum och Kärnfull Next har tecknat ett samarbetsavtal för att möjliggöra en utbyggnad av små modulära reaktorer i Sverige. Kärnfull Next har en projektportfölj som omfattar ett flertal små reaktorer och samarbetet med Fortum innebär att de båda bolaget tillsammans täcker in hela värdekedjan för nya reaktorer, från projektering och finansiering till byggnation och drift.

SMR-reaktorer kan ge både industrier och kommuner tillgång till planerbar och fossilfri el, värme och vätgas. Tillsammans med ny vindkraft kommer det att vara en avgörande pusselbit i klimatomställningen. Kärnfull Next har redan i dag en växande projektportfölj och de båda företagen ser att de genom sina olika kompetenser i värdekedjan kompletterar varandra på ett bra sätt.

Viktiga faktorer:

Av föredraget framgick nedanstående faktorer som är viktiga för att industrin ska lyckas med detta fram till början på 2030- talet.

  • Politik: Synen på kärnkraft måste gå från förbud till hinderröjning till aktivt främjande
  • Reglering: Tillståndsprocesser och reglering i Sverige måste gå från förvaltning till utveckling. Fortfarande ses Sverige som ett avvecklingsland och därför behöver politiken jobba mer med att möjliggöra ny kärnteknik. Vikten av standardisering i Europa är också mycket betydelsefull.
  • Marknad: Elmarknaden måste styras från kortsiktigt reaktiv till långsiktigt proaktiv. I dag är marknaden volatil och kortsiktig så den behöver bli mer långsiktig.
  • Kompetens: Långsiktiga satsningar på forskning och utbildningsplatser.
  • Slutförvar: Hur hanterar vi ny kärnkraft med dagens slutförvarssystem. Nuvarande system bygger på dagens kärnkraft och omfattning. Vid diskussionen framkommer att lokal förankring är viktig i platsvalsprocessen för ny kärnteknik. KSO:s europasamarbete genom nätverket GMF är av värde och även de relativt nya kontakterna med motsvarande nätverk för kärntekniska kommuner i USA o Kanada är värdefullt. Vidare framhålls vikten av att var tidigt ute i förankringsprocessen i berörda kommuner och kommunerna måste själva ligga i framkant.

Slutligen konstaterades att intresse finns från industrin för nya platser, men ser inte staten behovet av lokal kommunal förankring så finns risk att olika tillfälliga lokala Ad Hoc- grupper bildas som enbart driver frågor utifrån sin egen agenda.

Se hela föredraget nedan:

Dela gärna: