Utbildning av ledamöter i de lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) arrangerar vart fjärde år i början på ny mandatperiod gemensamma utbildningsdagar för de lokala säkerhetsnämnderna. Den 29-31 mars deltog ett 25 -tal personer från kärnkraftskommunerna Oskarshamn/Oskarshamnsverket, Varberg/Ringhalsverket och Östhammar/Forsmarksverket i en gemensam utbildning som genomfördes vid Ringhalsverket i Varberg. Många av ledamöterna är nya i sina uppdrag i säkerhetsnämnderna och utbildningsdagarna samt programmet var därför mycket uppskattat av deltagarna.

Programmet innehöll bland annat information från statssekreteraren hos klimat- och miljöministern, Daniel Westlén (L), om regeringens energipolitik och satsningen på kärnkraft. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) generaldirektör Nina Cromnier informerade övergripande om myndighetens uppdrag och verksamhet. Representanter från SSM informerade även om lagar och regelverk inom kärnkrafts- och strålsäkerhetsområdet samt myndighetens tillsynsverksamhet. Dessutom informerade SSM om det regeringsuppdrag myndigheten har om ny och befintlig kärnkraft och effektiva tillståndsprocesser för att myndigheten ska kunna hantera både större kärnkraftverk och Små Modulära Reaktorer, SMR. Myndigheten har också identifierat vad som behöver justeras i regelverket.

I programmet ingick även ett besök vid Ringhalsverket. Företagsledningen vid Ringhals hade dag ett bland annat informerat om Vattenfalls pågående förstudie om ny kärnkraftteknik och SMR vid Ringhals. Nu informerade personalen även om strålning och strålskydd, strålsäkerhet och djupförsvar samt reaktorsäkerhet och haveriberedskap. Avslutningsvis gjorde deltagarna även en rundvandring i Ringhals utbildningscenter och de besökte även en kontrollrumssimulator.

Under utbildningen informerade även Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) om systemet för att omhänderta radioaktivt avfall i Sverige. Länsstyrelsen i Halland informerade om de nya beredskapszonerna vid de kärntekniska anläggningarna och kärnenergiberedskapen i länet.

Deltagare på KSO-utbildning

Deltagare

LSN Forsmarksverket: Lennart Owenius (M), Christer Lindgren (SD), Martin Gustafsson (KD), Erik Rudolfsson (S), Börje Wennberg (S), Christian Janson (S), Lisa Norén (S) samt Kersti Ingemarsson och Anna Bergsten (tjänstepersoner).

LSN Oskarshamnsverket: Lucas Lodge (M), Ann-Charlotte Pernius- Törnvall (M), Sven Gunnar Persson (KD) samt Marcus Fridlund (S) och Akko Karlsson (MP), Västerviks kommun.

LSN Ringhalsverket: Jeanette Qvist (S), Björn Lindström (SD), Ann-Charlotte Stenkil (M), Morgan Börjesson (KD), Kent Norberg (S) och Marcus Andersson (tjänsteperson), Magnus Ericsson, Magdalena Sundqvist (S) och Annika Hedman (C).

KSO: Ted Lindquist, samordnare.

Programpunkter

 1. Samarbetet mellan kärnkraftskommuner nationellt och internationellt samt information om de lokala säkerhetsnämndernas uppdrag KSO-samordnare Ted Lindquist. Se pdf.
 2. Energiomställning och överföringskapacitet i elnätet – Ulf Moberg, Svenska kraftnät. Se pdf.
 3. Inledning Ringhals – Ulf Karlsson, vice VD Ringhals. Se pdf.
 4. Introduktion till kärnkraft – Rikard Lindström, Ringhals. Se pdf.
 5. Reaktorsäkerhet och djupförsvar – Rikard Lindström, Ringhals. Se pdf.
 6. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) uppdrag och verksamhet – Generaldirektör Nina Cromnier. Se pdf.
 7. Klimat- och näringslivsdepartementet om energipolitiken och satsningen på kärnkraft – Statssekreterare Daniel Westlén.   
 8. SSM – styrning och organisation. Lagar och regelverk inom kärnkraftssäkerhetsområdet. Regeringsuppdrag angående ny och befintlig kärnkraft. SSM:s tillsynsverksamhet. – Andreas von Schmalensee och Ansi Gerhardsson, Anne Edland och Aino Obenius-Mowitz. Se pdf:er.
 9. Det svenska systemet för omhändertagande av radioaktivt avfall och program för Forskning-Utveckling-Demonstration (FUD) – Mathias Karlsson, Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Se pdf.
 10. Strålning och strålskydd – Åsa Henning, Ringhals. Se pdf.
 11. Ringhals haveriberedskap – Susanne Thernström, Ringhals. Se pdf.
 12. Länsstyrelsens ansvar, uppdrag och de nya beredskapszonerna vid de kärntekniska anläggningarna – Stefan Borgman och Daniel Csaki, länsstyrelsen Halland. Se pdf.
Dela gärna: