Pressmeddelande: Positivt möte med energi- och näringsministrarna om energiomställningen

Kärnkraftskommunerna (KSO) har i dag träffat både samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och näringsminister Mikael Damberg. Vid mötet deltog representanter från kommunledningarna i de fem kommunerna med kärntekniska anläggningar. Mötet hade klart framtidsfokus och fördes i en mycket positiv och konstruktiv anda.

För kärnkraftskommunerna handlar det om att kunna vara med i Sverige energiomställning och att gemensamt med statsmakterna tänka nytt kring framtida energilösningar. Det handlar då om att ta tillvara de resurser och den infrastruktur som finns samt den unika kompetens som finns inom energiområdet i dessa kommuner. Regeringen kommer också att fortsätta dialogen med kraftindustrin om de investeringar som behöver göras och ägarnas ansvar i sammanhanget.

Vid samtalet var ministrarna tydliga med att kärnkraftskommunerna har en viktig roll i energiomställningen utifrån den nationella energiöverenskommelsen mellan fem riksdagspartier som lades fast i juni i år.

Målsättningen är nu att alla delar i överenskommelsen ska kunna beslutas av riksdagen i januari 2018. Samtidigt kommer Energikommissionen att lämna sitt slutbetänkande om den långsiktiga energiförsörjningen i slutet på 2016.

Kommissionens kommittésekreterare Gunilla Andrée deltog också vid kärnkraftkommunernas möte. Hon informerade bland annat om kommissionens kunskapsinhämtningsarbete, analysfas och förhandlingsfas med olika intressenter. Kommissionen har sitt huvudfokus energisystemet bortom 2025, med särskilt fokus på elförsörjningen.

Parterna är också överens om att det inte finns någon krissituation i någon av de kommuner som berörs av avvecklingen utan att att energiomställningen är en klar utvecklingsmöjlighet för kärnkraftskommunerna. Däremot så krävs en dialog om vilka insatser som behövs lokalt och regionalt.

Genom den långsiktiga energiöverenskommelsen så är nu tidplanen mer utsträckt än tidigare och det gör att det finns bra med tid att jobba med omställning av befintlig struktur. Regeringen har i det sammanhanget även förväntningar på att företag som ställer om också tar sitt ansvar.

Näringsministern var också tydlig med att omställningen bygger på att kommunerna själva engagerar sig och t ex tar fram förslag på lämpliga insatser och olika projekt för det kan man inte förvänta sig att regeringen gör. Det gäller även att fokusera på de insatser som krävs.

Kommunstyrelsens ordförande tillika KSO:s ordförande Peter Wretlund framhåller att omställningsprocessen redan har inlets i Oskarshamns kommun genom projekt Craftsamling och de unika resurser och kompetens som finns i anslutning till forskning och utveckling vid Äspölaboratoriet.

Slutsatsen efter dagens ministermöte är att det verkligen finns möjligheter för dessa kommuner om regeringen medverkar till forskning och utveckling genom olika instrument och resurser samt myndigheter såsom Tillväxtverket t ex. Ministrarna är också villiga att besöka de berörda kommunerna för att på plats skaffa sig en bild av de möjligheter och ev. problem som finns.

Upplysningar

Lämnas av Kärnkraftkommunernas ordförande Peter Wretlund mobil: 070- 523 38 85 eller samordnaren Ted Lindquist, mobil: 070-529 67 48.

Fotnot: Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) bildades 1977 och består av: Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammars kommuner.

Dela gärna: